Nordland: Høstmøte i MC-Forum

Til venstre ser vi påtroppende fylkessekretær Gunnar Langfjord, side om side med Hans Skaar, avtroppende fylkessekretær.Til venstre ser vi påtroppende fylkessekretær Gunnar Langfjord, side om side med Hans Skaar, avtroppende fylkessekretær.Fra Hans Skaar, avtroppende fylkessekretær i Nordland, har vi fått denne rapporten fra høstmøtet i MC-Forum: - Tilstede på møtet var Hans Skaar, avtroppende fylkessekretær NMCU, Gunnar Langfjord, påtroppende fylkessekretær, Kari Vassbotn, Trygg Trafikk Nordland, Katrine Kvanli, Statens vegvesen og Marlene Landbakk, Statens vegvesen  Utgangspunktet for kontaktmøtene i MC-Forum er som kjent oppfølging av tiltak hjemlet i Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014-2017. Hensikten med denne er å synliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, samt beskrive både trafikantrettede tiltak og tiltak på veg.  

Ulykkesstatistikk: Per 1. november 2016 er det på landsbasis registrert 22 omkomne på MC, hvorav en av dem i Nordland. I 2015 var det 3 dødsulykker på mc i Nordland. Hans Skaar presenterte en oversikt over samtlige ulykker dette året. Disse er kategoriserte og fordeler seg til følgende: 1 viltulykke, 2 ulykker med «akutte veifeller» (oljesøl/grus ol.), 3 «SE OSS» ulykker, 4 ulykker forårsaket av ekstrematferd. Gjennomsnittsalderen på de omkomne er 46 år. Oppsett av underskinner på rekkverk, vedlikehold av eksisterende rekkverk og et kjøreteknisk oppfriskningskurs ble diskutert som mulige skadereduserende og forebyggende tiltak. Oppfriskningskurs tilbys om våren, men ofte er det de samme som deltar på disse kursene hvert år. 40+ er en vanskelig målgruppe og det er disse som preger ulykkesstatistikken. Ulykker med utenlandske MC-førere ble også diskutert. Mange er kanskje ikke tilstrekkelig forberedt på hva det vil si å være mc-fører i Norge med tanke på tidvis smale og svingete veger og store avstander.  

Trafikksikkerhetsdag 2017: Katrine Kvanli orienterte om trafikksikkerhetsdagen som skal arrangeres på Finnsnes 3. juni 2017. Tiltaket er forankret i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, der Statens vegvesen skal tilrettelegge for å gjennomføre en årlig trafikksikkerhetsdag for motorsykkel i hver region, fortrinnsvis forankret i de fylkesvise MC-foraene. Vi ønsker å arrangere en trafikksikkerhetsdag også i Nordland. Aktuelle aktiviteter kan være kjøre- og førstehjelpskurs. Det er ønskelig å invitere blant annet dekkleverandører, NAF MC og politiet. Marlene Landbakk innkaller til møte i starten av 2017 for å diskutere muligheten for å gjennomføre et slikt arrangement i løpet av det kommende året. Der vil aktuelle steder for å gjennomføre en slik dag, samt avklaringer vedrørende økonomi, ansvar, målgruppe og annet være et tema. Alle medlemmer gjør seg noen tanker om sitt bidrag i forkant av møtet.  

Aktuelle forslag på strekninger for oppsett av underkjøringsskinner: Ved forrige møte ble det foreslått å sette opp skinner i en kurve ved Tuv trelast på Fv17. Dette ønsket ble imøtekommet av Stens vegvesen og disse er nå montert. Det bes om at undertegnede undersøker hvilke kostnader dette medførte. Det ble ikke fremmet noen konkrete forslag under årets møte, men Statens vegvesen bør ha en fortløpende dialog med MC-miljøet dersom det er aktuelle tiltak som bør vurdere


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.